NL: Dit artikel vervalt per 01-01-2022 ivm de invoering van het zorgprestatiemodel. De nieuwe tarieven kunt u terugvinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Op 1 januari 2022 introduceert de overheid een nieuw systeem voor het berekenen en vergoeden van GGZ-kosten. Lees de brochure (download), voor meer informatie over hoe dit op jou van toepassing is. Lees de in dit document over wat dit betekent in de praktijk.

 

EN: This article about costs and payment will be replaced on January 1st 2022 as a consequence of the introduction of a new cost calculation system by the Dutch Health Authority. The new rates are published here:

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

On January 1st, 2022, the government introduces a new system for calculating and reimbursing mental healthcare treatment costs. Read the brochure (download), to learn more about how this may affect you. Also download and read this document to learn about the practical implications for my practice.

 

Stappenplan verzekerde zorg

  • U krijgt van uw huisarts een verwijsbrief voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ).
  • U neemt via het contactformulier of email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) contact op met Praktijk Lastage en vraagt naar de behandelmogelijkheden en eventuele wachttijd.
  • Er volgt een intake, mogelijk gevolgd door een behandeling. U neemt uw verwijsbrief mee naar de intake of stuurt deze van te voren op.
  • Betalingsoptie 1: U kiest voor achteraf betalen van de behandelingskosten, aan het einde van uw behandeling of ten minste eenmaal per 12 maanden. U geeft Praktijk Lastage een eenmalige machtiging voor het afschrijven van de behandelingskosten middels een euroincasso. U wordt van te voren geinformeerd over wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven (ca 30 dagen na de factuurdatum) en de hoogte van het bedrag. Het factuurbedrag is het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld voor de behandeling van uw aandoening. U ontvangt een overzichtsfactuur welke u kunt gebruiken voor de declaratie van de kosten bij uw ziektekostenverzekeraar. Deze optie heeft als voordeel dat de periode dat u de zorgkosten moet voorschieten en deze (deels) terugkrijgt van uw verzekeraar, zo kort mogelijk is.
  • Betalingsoptie 2: Als u liever niet een groot bedrag in een keer betaalt, kunt u er ook voor kiezen om maandelijks een gespecificeerde voorschotnota te ontvangen welke u binnen 30 dagen na de factuurdatum dient te betalen. Het factuurbedrag is een voorschot op het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld voor de behandeling van uw aandoening. Zorgverzekeraars baseren hun vergoeding aan u op het totaal aantal minuten geleverde zorg (directe + indirecte tijd) over een periode van 12 maanden. U zult daarom de behandelingskosten over een periode van maximaal 12 maanden moeten voorschieten. De voorschotnota's kunt u niet declareren, omdat de zorgverzekeraars hier niet op ingesteld zijn. Het standaard voorschottarief dat Praktijk Lastage hanteert is €125,- per 60 minuten (zie ook: tarieven) en wordt aan de hand van de daadwerkelijk bestede tijd verrekend. Praktijk Lastage maakt iedere 12 kalendermaanden na aanvang van uw behandeling, en na het afsluiten van de behandeling, een overzichtsfactuur op. Hieruit blijkt of het voorschot dat u betaald hebt aan Praktijk Lastage onvoldoende, voldoende of te veel was. Het verschil moet u binnen 30 dagen na de factuurdatum bijbetalen aan Praktijk Lastage of krijgt u van ons terug.
  • Met behulp van de overzichtsfactuur declareert u de behandelingskosten bij uw ziektekostenverzekeraar. Uw ziektekostenverzekeraar bepaalt dan welke vergoeding aan u wordt overgemaakt. Afhankelijk van de dekkingsgraad van uw ziektekostenverzekering, krijgt u een bedrag terug. U treft hier een lijst aan van restitutiepolissen die de kosten 100% dekken.

(zie ook: rekenvoorbeeldresitutiepolis)

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks wat een behandeling voor een psychiatrische aandoening kost. Het tarief hangt af van de aandoening waarvoor u behandeld wordt en de duur van de behandeling. De duur wordt uitgedrukt in minuten. De psychiater maakt bij de intake een zogeheten diagnose behandelcombinatie code (DBC) aan voor uw behandeling. Voor iedere DBC is door de NZa een tabel gepubliceerd waarin het tarief staat, gegeven het aantal behandelminuten. Het totaal aantal bestede behandelminuten wordt 12 kalendermaanden na aanvang van de behandeling, of bij het afsluiten van de DBC vastgelegd. Vanwege deze verplichte tariefsystematiek wordt pas achteraf duidelijk hoeveel een behandeling precies kost. Het NZa tarief van het jaar waarin de behandeling gestart is wordt gebruikt voor de eindfactuur.

Praktijk Lastage heeft geen contracten met zorgverzekeraars en declareert de zorgkosten middels een euroincasso aan het van de behandeling/na 12 maanden (optie 1), of middels een maandelijks voorschot op de totale zorgkosten bij de patiënt (optie 2). Het voorschot is gebaseerd op het aantal behandelminuten dat uw behandelaar in de voorgaande maand aan uw behandeling besteed heeft. Er bestaat daarom een directe relatie tussen de bestede behandeltijd en het factuurbedrag. Zo bezien is het woord 'voorschotnota' misschien verwarrend, omdat het een factuur is die opgesteld is op basis van al bestede behandeltijd. Echter, zoals hierboven aangegeven, is het behandeltarief voor uw totale behandeling door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald en kan dit pas achteraf vastgesteld worden. De optelsom van alle facturen kan dan te laag, precies goed of te hoog zijn. In dat opzicht is er dus wel sprake van een voorschot, wat verrekend wordt als het totale behandeltarief bepaald is.

Praktijk Lastage vindt het belangrijk dat u tijdens de behandeling inzicht heeft in de daadwerkelijke kosten van de zorg die u ontvangt en dat u daar ook een eigen bijdrage aan levert. Door tw kiezen voor betalingsoptie 2, zult u de voorschotnota's mogelijk beter controleren, maar zult u ook zelf beter een afweging kunnen maken of u vindt dat de behandeling effectief genoeg is gegeven de kosten. Daarnaast voorkomt het de situatie dat u ineens geconfronteerd wordt met een factuur van mogelijk enkele duizenden euro's, zonder dat u zich er bewust van was dat deze kosten door u gemaakt werden. Anderzijds moet het niet kunnen of willen voorschieten van de behandelingskosten een goede behandeling niet in de weg staan. U kunt daarom ook achteraf betalen (betalingsoptie 1) middels een eenmalige euroincasso, zodat de tijd dat u de zorgkosten moet voorschieten en deze (deels) terugkrijgt van uw verzekeraar zo minimaal mogelijk is.

Directe en indirecte tijd

Het tarief is meestal voor het grootste deel gebaseerd op de kosten van het directe contact met de psychiater, maar voor een deel ook op indirecte tijd. Bij een uitsluitend medicamenteuze behandeling is de verhouding directe/indirecte tijd ongeveer gelijk. Indirecte tijd is tijd die de psychiater gebruikt voor voorbereiding van uw therapie, de verslaglegging daarvan, of enige hersteltijd voor de psychiater als er sprake is van een intensieve behandelsessie. Ook kan er indirecte tijd nodig zijn om te overleggen met bijvoorbeeld uw huisarts of een arts uit een andere discipline. U kunt over de tijdsregistratie van uw behandeling op deze site meer lezen. Het tarief van uw behandeling is door de belastingdienst vrijgesteld van BTW, omdat therapie van Praktijk Lastage een geneeskundige behandeling betreft.

Tarief bij verhindering

Kunt u niet op uw afspraak komen? Indien u zich minimaal 24 uur van te voren afzegt / de afspraak wijzigt, dan is dat kostenvrij. Indien u zich op het laatste moment afmeldt, d.w.z. minder dan 24 uur voor de afspraak, dan wordt € 60,50 (incl. BTW) - in rekening gebracht. Deze kosten zijn BTW plichtig en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar, omdat het hier niet gaat om zorgkosten.

Voorschotnota of achteraf betalen?

Het standaard voorschottarief dat Praktijk Lastage hanteert is €125,- per 60 minuten (zie ook: tarieven) en wordt aan de hand van de daadwerkelijk bestede tijd verrekend. Dit tarief is een realistische inschatting van het uurtarief van een behandeling, maar vanwege het door de overheid voorgeschreven tariefsysteem kan dit bedrag ook lager of hoger uitpakken. Maar wat betekent dit praktisch voor u? Op welk bedrag moet u rekenen? Hoe hoog de maandelijkse factuur is hangt af van het aantal bestede behandelminuten. Bijvoorbeeld: bij een wekelijkse behandelafspraak voor therapie ontvangt u maandelijks een factuur van tussen de €500,- en €600,-.Meestal ligt dit bedrag in het begin van de behandeling hoger, omdat er dan ook tijd nodig is om de behandeling op te starten. 

Het voorschottarief van €125, - per 60 minuten is mogelijk te hoog voor u om voor te schieten of u wilt dit niet voorschieten. Voor uw behandeling kan een hoge behandelfrequentie echter noodzakelijk of het meest effectief zijn. Praktijk Lastage vindt dat het voorschottarief een effectieve behandeling niet in de weg moet staan. U kunt daarom tijdens de intake, maar ook tijdens de behandeling aangeven dat u de betaling uitstelt tot de overzichtsfactuur beschikbaar is die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar (betalingsoptie 1). In dat geval geeft u een eenmalige machtiging aan Praktijk Lastage om ca 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag van uw rekening af te schrijven. U wordt van te voren geïnformeerd over het bedrag dat wordt afgeschreven van uw rekening en wanneer dat ongeveer zal plaatsvinden.  

(terug omhoog)

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage bij een depressiebehandeling 

In dit voorbeeld gaan we uit van een behandeling voor depressieve klachten en een patiënt die een zorgverzekering heeft bij Salland. Bij aanvang van de behandeling zal de psychiater voor de patiënt een diagnose behandelcombinatie code (DBC) depressie aanmaken. Afhankelijk van het totaal aantal behandelminuten na 12 maanden of bij het sluiten van de DBC, vertaalt zich dat in een DBC-prestatiecode. Salland heeft een vergoedingentabel gepubliceerd op haar website (Salland). Als deze vergoeding vergeleken wordt met het NZa tarief, dan ontstaat het volgende beeld:

DBC minuten NZa tarief Vergoeding Salland Eigen bijdrage
Tarieven en vergoedingen in 2015 Bronnen: Salland website en NZa website
Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten €1295,79 €1067,08 €228,71
Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten €2524,26 €2078,73 €445,53
Depressie - vanaf 1799 tot en met 2999 minuten €4574,80 €3767,35 €807,45

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat de intake + behandeling in totaal 2520 minuten heeft geduurd (directe + indirecte tijd). Praktijk Lastage brengt u 4574,80 in rekening voor de behandeling. U krijgt €3767,35 van Salland terug. Het verschil van 807,45€ is uw eigen bijdrage aan de zorgkosten. Voor 2016 geldt daarnaast een verplicht eigen risico van 385€. Indien het eigen risico uitsluitend toegerekend moet worden aan deze behandeling, dan betaalt u zelf €1192,45. In dit voorbeeld vertaalt zich dat naar een eigen bijdrage van 28,40 per 60 minuten behandeltijd.

Belangrijk

  • Voorafgaand aan de behandeling kan niemand u precies vertellen om welke diagnose en om welk aantal behandelminuten het gaat. Beide gegevens zijn nodig om het NZa tarief dat wordt afgerekend te bepalen.
  • Verschillende ziektekostenverzekeraars vergoeden verschillende bedragen. Informeer uzelf goed.
  • Na iedere 12 kalendermaanden wordt afgerekend en start de minutenteller weer bij 0.
  • De NZa publiceert ieder jaar een nieuwe tarievenlijst. Het tarief van het kalenderjaar waarin de behandeling is gestart wordt toegepast, ook al is de behandeling in het kalenderjaar daarna afgerond.

Facturering

Indien u kiest voor achteraf betalen (betalingsoptie 1), dan geeft u Praktijk Lastage bij aanvang van uw behandeling een eenmalige machtiging om het totale bedrag van de zorgkosten na het sluiten van de behandeling of na 12 maanden van uw rekening af te schrijven. U ontvangt een overzichtsfactuur die u kunt gebruiken voor de declaratie van uw ziektekosten bij uw verzekeraar.

Indien u kiest voor tussentijdse facturatie (betalingsoptie 2), dan rekent Praktijk Lastage maandelijks met u af over de behandelminuten die u in 1 kalendermaand genoten hebt. Dit is een voorschot op het totale NZa tarief van uw behandeling. Het voorschottarief is €125,- per 60 minuten (zie ook: tarieven) en wordt aan de hand van de daadwerkelijk besteedde tijd verrekend. Stel dat u in 1 maand 4 x gezien bent door de psychiater en dat dit 4 x 60 minuten gekost heeft, dan staat er 4*125€ = 500€ op de factuur. Dit bedrag is door de belastingdienst vrijgesteld van BTW.

Praktijk Lastage maakt iedere 12 kalendermaanden na aanvang van uw behandeling, en na het sluiten van de DBC, een overzichtsfactuur op. Hieruit blijkt dan of het voorschot dat u betaald hebt aan Praktijk Lastage onvoldoende, voldoende of te veel was. Het verschil moet u bijbetalen aan Praktijk Lastage of krijgt u van ons terug. De overzichtsfactuur kunt u tevens gebruiken voor de declaratie van uw ziektekosten bij uw verzekeraar.

(terug omhoog)

Restitutiepolis

Als u de kosten van uw behandeling geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoedt wilt krijgen, is het in uw belang dat u goed verzekerd bent. Om zeker te weten dat u een vrije keuze heeft en dat uw zorgkosten (deels) vergoed worden, adviseert Praktijk Lastage u om een ziektekostenverzekering af te sluiten met een zogeheten (zuivere) restitutiepolis (zie ook deze toelichting). Ook dient u een goede verwijsbrief te krijgen van uw huisarts, anders kan het zijn dat uw verzekeraar de kosten van uw behandeling niet zal vergoeden.

U kunt jaarlijks overstappen van verzekering en/of verzekeraar. Wij adviseren u om goed te kijken naar de polisvoorwaarden behorende bij uw ziektekostenverzekering. Als u weet dat u in het volgende jaar een hoge eindafrekening kunt verwachten voor ziektekosten, dan kan het financieel gunstig zijn om over te stappen naar een polis met een betere dekking. U kunt via diverse websites de voorwaarden en kosten van een ziektekostenverzekeringen vergelijken. Bekijk bijvoorbeeld eens de website van de consumentenbond of die van het Zorgverzekering Informatie Centrum.

(terug omhoog)

Wat kan ik bij klachten over de vergoeding van de zorgverzekeraar.

Praktijk Lastage adviseert patiënten om voorafgaand aan de behandeling grondig te controleren bij zijn/haar ziektekostenverzekeraar of ongecontracteerde zorg in de specialistische GGZ vergoedt wordt en zo ja, wat de hoogte van de vergoeding is. Zo voorkomt u een financiële tegenvaller. Toch kan het gebeuren dat er problemen ontstaan over de declaratie van de ziektekosten bij een verzekeraar. Probeer in zo'n geval altijd eerst een oplossing te vinden met de klantenservice van uw zorgverzekeraar. Als u de indruk heeft dat uw zorgverzekeraar zich niet houdt aan de regels, dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U leest er hier meer over:  https://www.nza.nl/contact/meldpunt Als u besluit een melding te doen bij de NZA, laat het Praktijk Lastage dan ook weten, zodat wij een beeld kunnen vormen of er sprake is van eventuele systematische problemen met bepaalde verzekeraars.

(terug omhoog)

Zelf betalen

U kunt er voor kiezen een behandeling helemaal zelf te betalen, bijvoorbeeld als u klachten heeft die niet direct aanleiding zijn voor een psychiatrische diagnose, maar waarover u wel met een psychiater wilt spreken. Ook kunt u voor zichzelf redenenen hebben geen zorgtraject in  de basiszorg te wensen. Ook kunt u er voor kiezen om inzichtgevende gesprekken te voeren met de psychiater, die raken aan zaken waar u in het dagelijks leven, privé of in uw werk tegenaan loopt, zonder dat u daar direct in vastloopt. Indien dergelijke gesprekken meer het karakter van coachingsgesprekken hebben worden deze soms vergoed door een werkgever of opleiding in het kader van persoonlijke en loopbaanontwikkelingstrajecten. Onder voorwaarden zijn deze kosten belastingaftrekbaar. Informeer hiernaar bij de belastingdienst.

(terug omhoog)

Lees verder over privacy Contactformulier

Wachttijd

Momenteel is de praktijk vol. Er worden geen nieuwe patiënten aangenomen. De praktijk richt haar dienstverlening op zwangeren en pas bevallen vrouwen. Behoort uw zorgvraag niet tot deze categorie, dan kan de praktijk geen passend zorgaanbod aanbieden.

 

Currently the practise is at capacity and cannot accept new clients. The practice currently limits its scope to pregnant women and women who recently gave birth. In case your need for care is unrelated to this scope, the practise is unable to provide a fitting solution.

Wilt u ook veilig en privé communiceren over uw gezondheidsklachten? Mail dan met een gratis protonmailadres. Lees meer >>>

Restitutiepolissen 2022 bekend

In 2022 zijn er verschillende verzekeraars die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbieden. Lees hier hier meer over de restitutiepolissen in 2022 en kies de beste verzekering.

Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit heeft consequenties voor u, onder meer door de wijze waarop de zorgkosten berekend worden en met u afgerekend wordt. Download de folder

Door de nieuwe regels zien veel vrijgevestigde praktijken zich genoodzaakt om te sluiten. De NPO heeft hierover een documentaire gemaakt. Deze kunt u hier bekijken. https://www.npostart.nl/POW_05147972

Vind u het ook belangrijk dat u zelf uw behandelaar kan blijven kiezen, teken dan de petitie: https://zgpaanzet.petities.nl/

Praktijk Lastage gaat in 2022 door met het leveren van zorg, zonder contracten met zorgverzekeraars. Verdiep u daarom goed in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering in 2022.

Ga naar boven